Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Midnight Brett Anthony Rock Show Heavy Rock Overnights Heavy Rock Overnights
1 AM Brett Anthony Rock Show Heavy Rock Overnights Heavy Rock Overnights
2 AM  
3 AM
4 AM
5 AM              
6 AM The John and Heidi Show The John and Heidi Show The John and Heidi Show The John and Heidi Show The John and Heidi Show
7 AM The John and Heidi Show The John and Heidi Show The John and Heidi Show The John and Heidi Show The John and Heidi Show
8 AM         Greatest Hits USA
9 AM         Greatest Hits USA
10 AM         Greatest Hits USA
11 AM         All The Hits
Noon       All The Hits
1 PM That Thing        
2 PM That Thing          
3 PM That Thing         Rick Johnson - Live  
4 PM That Thing         Rick Johnson - Live  
5 PM         J2 - Live Rick Johnson - Live  
6 PM         J2 - Live   Don's Basement Tapes
7 PM              
8 PM     Brett Anthony Rock Show  
9 PM         Brett Anthony Rock Show  
10 PM Heavy Rock Overnights         Heavy Rock Overnights Heavy Rock Overnights
11 PM Heavy Rock Overnights         Heavy Rock Overnights Heavy Rock Overnights